Vedtægter

Vedtægter for ”Foreningen Holstebro Arbejdsgruppe”

§ 1. 

Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Foreningen Holstebro Arbejdsgruppe”

Stk. 2.Foreningens hjemsted er Holstebro, Danmark.

§ 2.

 Foreningens formål

Stk. 1. Det er foreningens formål gennem frivilligt og ulønnet arbejde at støtte udsatte børn i Indien og i Sri Lanka og at give dem en menneskeværdig tilværelse med skolegang og uddannelse. Foreningen vil også give mikrolån til kvinder i Indien, så de kan få deres egen virksomhed og dermed forsørge deres familie.

Støtten gives uanset race og religion.

Stk. 2. Foreningens hjælpearbejde finansieres af indtægter ved forskellige arrangementer samt donationer til foreningen. Foreningens administrationsomkostninger dækkes af indbetalte kontingenter samt ansøgte midler til formålet.

§ 3. 

Medlemskab af foreningen

Stk. 1. Foreningen er en selvstændig forening. På længere sigt ønskes optagelse i en landsdækkende organisation.

§ 4. 

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1 Som medlem i ”Foreningen Holstebro Arbejdsgruppe” kan optages enhver, som vil arbejde i henhold til foreningens formålsparagraf og vedtægter.

Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

§ 5.

Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned i Holstebro og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved e-mail.

Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 3. Stemmeret og valgbarhed på generalforsamlingen har alle medlemmer. Der kan ikke afgives stemmer via fuldmagt.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning.
  4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
  5. Forelæggelse af næste års budget.
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Stk. 5. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal jf. dog § 9, stk. 1.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden en måned, hvis mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom.

§ 6. 

Foreningens daglige ledelse

Stk.1 Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som består af 3-5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Der kan vælges op til 3 suppleanter. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Stk. 3. Den valgte bestyrelse træffer beslutning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der på den stiftende generalforsamling er valgt for to år, og hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er valgt for et år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

§ 7. 

Regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31. december. 

Første regnskabsår løber fra stiftelsesdatoen til den 31. december 2019.

Stk. 3. Regnskab bliver gennemgået på generalforsamlingen.

Stk. 4. Ingen af de indsamlede midler går til administration.

§ 8.

Tegningsregler

Stk.1 Foreningen tegnes af formanden og kassereren.

§ 9. 

Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 10.

Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, med 3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til en forening med lignende formål, og som arbejder efter de samme principper som ”Foreningen Holstebro Arbejdsgruppe”.

Stk. 3. Foreningen kan opløses, hvis foreningen fusionerer med en landsdækkende organisation jf. § 3 stk.1.

Således vedtaget på det stiftende møde i Holstebro den 21. februar 2019. Med ændringer vedtaget af generalforsamlingen den 14. juni 2021.